Gọi CSKH
Chat Zalo

Ngã 6 Bắc Ninh sắp xuất hiện Dự án Lilama

Lilama 69-1

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Số 3474/UBND-XDCB
V/v bổ sung chức năng trung tâm thương mại và căn hộ chung cư để bán vào khu đất Công ty cổ phần Lilama 69-1 đang sử dụng làm Trụ sở làm việc của xí nghiệp, tại thành phố Bắc Ninh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:
– Các sở: Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương;
– Cục Thuế Bắc Ninh;
– UBND thành phố Bắc Ninh;
– UBND phường Đại Phúc;
– Công ty cổ phần Lilama 69-1.

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 140-KL/TU ngày 28/9/2017 về việc bổ sung chức năng Tòa nhà hỗn hợp, trung tâm thương mại và căn hộ chung cư để bán vào Dự án của Công ty cổ phần Lilama 69-1, tại thành phố Bắc Ninh;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 188/SXD-QH ngày 24/7/2017 về việc báo cáo Dự án ĐTXD tòa nhà hỗn hợp trung tâm thương mại, trụ sở làm việc và căn hộ chung cư để bán tại phường Đại Phúc (trong đó xin chủ trương cho phép: Bổ sung chức năng từ trụ sở làm việc của Xí nghiệp sang chức năng Tòa nhà chung cư hỗn hợp…) và đơn xin cấp giấy phép quy hoạch ngày 17/8/2017 của Công ty cổ phần Lilama 69-1;
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Cho phép bổ sung chức năng Trung tâm thương mại, căn hộ chung cư để bán vào khu đất Công ty cổ phần Lilama 69-1 đang sử dụng làm Trụ sở làm việc của xí nghiệp; chức năng khu đất sau khi điều chỉnh bổ sung là Tòa nhà hỗn hợp trung tâm thương mại, trụ sở làm việc và căn hộ chung cư để bán (xây dựng tối thiểu 01 tầng hầm làm chỗ đỗ xe; xây dựng 22 tầng nổi).
2. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan: Khi thẩm định cấp phép xây dựng công trình thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành (bố trí đủ chỗ đỗ xe ô tô, xe máy cho tòa nhà, nếu 01 tầng hầm và diện tích trong tòa nhà không bố trí đủ chỗ đỗ xe thì phải xây dựng tối thiểu 02 tầng hầm; bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng, khoảng lùi, mật độ xây dựng, phòng chống cháy nổ, cơ cấu diện tích sàn về trung tâm thương mại, trụ sở làm việc vv…) hình thức kiến trúc hiện đại phù hợp với cảnh quan chung của khu vực.
Giao các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ: Hướng dẫn lập Doanh nghiệp lập Dự án đầu tư, hoàn chỉnh hồ sơ đất đai, chủ đầu tư và các thủ tục có liên quan trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Văn phòng Tỉnh ủy;
– TTTU, TT HĐND thành phố Bắc Ninh;
– Tổng công ty Lilama;
– Lưu: VT, CN.XDCB, NNTN, CVP. KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

*****

Nguồn: skyscrapercity.com

Lilama 69-1

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

About the Author: Henry Hoàng