Gọi CSKH
Chat Zalo

Công ty TNHH Đại Hoàng Long góp vốn cùng cùng xây dựng và quản lý với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Suối Hoa (là công ty con của tập đoàn Vingroup – đơn vị phân phối Vinhomes Bắc Ninh)

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

Số : 860/UBND-TNMT
V/v góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Công ty TNHH Đại Hoàng Long, tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Kính gửi:
– Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
– UBND thành phố Bắc Ninh;
– Công ty TNHH Đại Hoàng Long;
– Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Suối Hoa.

Xét đề nghị của: Công ty TNHH Đại Hoàng Long và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Suối Hoa tại công văn số 005/2018/CV-ĐHL-SH ngày 28/02/2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 402/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/3/2018 về việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Công ty TNHH Đại Hoàng Long, tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Cho phép Công ty TNHH Đại Hoàng Long góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần khu đất thuê (diện tích khoảng 4.000,0m2), tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Suối Hoa.
Yêu cầu Công ty TNHH Đại Hoàng Long thực hiện việc lập dự án đầu tư, hoàn thiện hồ sơ đất đai chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện đầu tư xây dựng trước khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần khu đất thuê với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Suối Hoa để xây dựng khách sạn.
2. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn Công ty TNHH Đại Hoàng Long và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Suối Hoa thực hiện các thủ tục theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
– Lưu: VT, TNMT, CVP. KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

About the Author: Henry Hoàng